Aktualności

 
2017.06.24


W dniu 20 czerwca 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 987/17 zatwierdził listę operacji zakwalifikowanych do przyznania pomocy w ramach I naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
2016.11.16

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kalwarii Zebrzydowskiej na mocy art. 24 ust. 7 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 139 ze zm.) ogłasza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 
2016.10.28

Z uwagi na zbliżający się okres zimowy, przypominamy wszystkim odbiorcom o konieczności właściwego zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed działaniem niskich temperatur. Brak właściwego zabezpieczenia może doprowadzić do zamarznięcia wody na przyłączu lub uszkodzenia wodomierza, a w efekcie spowodować niekontrolowany wyciek wody.


 
2016.07.08


Zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców korzystających z usług naszego przedsiębiorstwa o racjonalne i oszczędne gospodarowanie wodą podczas Światowych Dni Młodzieży (ŚDM).

Gmina Kalwaria Zebrzydowska jest jedną z gmin, które deklarują pomoc w organizacji noclegów i zaplecza dla pielgrzymów przybywających na Światowe Dni Młodzieży. Gmina nie posiada własnych ujęć, a zaopatrzenie ludności w wodę poprzez gminny system wodociągowy realizowane jest jedynie w oparciu o hurtowy zakup wody. Z uwagi na brak technicznych możliwości zwiększenia ilości dostaw wody oraz jednocześnie przewidywany wzrost zużycia wody na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska podczas ŚDM, występuje ryzyko deficytu wody. Problem potęgowany będzie faktem, iż obchody ŚDM przypadają w okresie letnim. Wodociągi w tym czasie pracują przy maksymalnym obciążeniu, któremu na pewnych odcinkach sieci mogą towarzyszyć okresowe braki wody i spadki ciśnienia.