Dodatkowe źródło zaopatrzenia w wodę dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
2016.07.07


Niekorzystne położenie gminy pod względem zasobów wodnych oraz obserwowane zmiany klimatyczne negatywnie wpływają na wydajność obecnie funkcjonującego na terenie gminy systemu zaopatrzenia w wodę. Równocześnie obserwujemy systematyczny wzrost liczby nowych odbiorców wody miejskiej. Konieczne jest przeprowadzenie inwestycji mających na celu pozyskanie dodatkowej ilości wody, przy jednoczesnej rozbudowie sieci na terenach dotychczas nieobjętych gminną infrastrukturą wodociągową.

System dystrybucji wody w gminie oparty jest o hurtowy zakup uzdatnionej wody od Wadowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. W ubiegłym roku Spółka zrealizowała budowę drugiego zbiornika w Barwałdzie Średnim, który pozwala zabezpieczyć ok. 1000 m3 dodatkowej wody. Ponadto, zgodnie z przyjętym Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji (WPRiM) urządzeń wodociągowych, rozpoczęto realizację inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej od strony gminy Skawina w celu zabezpieczenia dodatkowego źródła zasilania.

W najbliższym czasie Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. planuje oddać do użytkowania pierwszy etap w/w przedsięwzięcia tj. ok. 0,5 km sieci wodociągowej Przytkowice-Grabie wraz z hydrofornią. Nowa sieć zapewni dodatkowe źródło zaopatrzenia w wodę dla północnej części gminy Kalwaria Zebrzydowska poprzez połączenie istniejącego wodociągu w miejscowości Przytkowice z siecią na terenie gminy Skawina. W fazie projektowej jest kolejny etap tj. rozbudowa sieci rozdzielczej na odcinku Wola Radziszowska-Podolany.