Obowiązujące taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2018.01.18

12 grudnia 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2180). Na mocy art. 9 ww. ustawy, ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy zachowują moc przez okres 180 dni.

Do czasu zatwierdzenia nowej taryfy przez organ regulacyjny, w rozliczeniach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. mają zastosowanie ceny i stawki opłat obowiązujące w 2017 roku.